Trailer phần 3

//Command

//Nơi sản xuất

//Nơi lấy các thành phần

//phần 2

// Facade lấy dữ liệu DB, thành phần này thường xuyên được gọi tới

//Nơi đăng ký facade và command

//Kết quả của việc chạy command, nếu là của cả 1 project định nghĩa thì toi luôn

//Hậu tố COL tương ứng với COLUMN

//Đăng ký file

// Ứng dụng lỗi do sonarLint quét ở đây là bị duplicate 3 lần từ image. Cần định nghĩ nó thành hằng  số. Mục đích là khi chúng ta thay đổi column image này thì sẽ thay đổi ở define thôi và không phải thay đổi ở bất cứ nơi nào khác. Trách trường hợp thiếu sót khi thay đổi gây bug.

Hoàn toàn đảm bảo đúng chuẩn

Nhìn cũng khá đẹp phải không nào